Scroll Top

Missie & visie

visie
Bij Back-up 21 word gewerkt volgens de emancipatoire visie op de zorg

In deze visie, die overigens de holistische zorgvisie omvat, staat de zorgvrager centraal. Daarmee wordt bedoeld dat de zorgvrager niet alleen als een uniek persoon wordt gezien maar tevens als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven (geëmancipeerd), dus ook aan dat deel waarvoor zorg wordt gevraagd. De zorgvrager heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg).
In het zorgproces heeft de zorgvrager dan ook een actieve rol. Back-up 21 heeft hierbij een ondersteunende en adviserende rol. Ondersteuning wordt de zorgvrager geboden voor zover deze dat wenst (subjectief), in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies (objectief) en voor zover de Back-up 21 daartoe in staat is. Bovenstaande vereist flexibiliteit van alle partijen.

Centraal hierbij staat niet alleen de individuele zorgvrager maar ook de zorgverlener die betrokken is in het zorgproces. Vanuit deze visie wordt de zorg als goed beoordeeld:

 • als de individuele zorgvrager maat- en richtinggevend is bij de hulpverlening (denk aan ‘de zorgvrager ‘beslist’ en ‘zorg op maat’).
 • als zorgvrager en zorgverlener beiden in het zorgproces een volwaardige (en gelijkwaardige) plaats innemen (het emancipatorische in de visie).

Het bieden van individuele zorg of ‘zorg op maat’ stelt bijzondere eisen aan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener:

 • men moet elkaar aanvoelen, het moet “klikken”;
 • contacten moeten voldoende vaak plaats kunnen vinden;
 • de duur van de contacten moet voldoende lang zijn;
 • zorgverlener en zorgvrager moeten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

De dagbesteding biedt de mogelijkheid er even “uit” te zijn en andere mensen te ontmoeten in een gastvrije omgeving.  Hierbij staat centraal;

 • Het vergroten van het welbevinden;  
 • Rustig en gezellig ontspannen samen zijn;
 • Het onderhouden van sociale contacten;  
 • Activering en het in stand houden van het huidige functioneren;  
 • Het optimaal gebruik maken van bestaande vaardigheden;  
 • Het ontlasten van de thuissituatie 
missie
In de individuele begeleiding staan een aantal aspecten centraal:
 • Zo behoort het aanleren en vergroten van sociale vaardigheden tot deze aspecten.
 • Daarnaast het bevorderen van zelfstandigheid en de zelfredzaamheid met als doel dat de zorgvrager zo zelfstandig mogelijk door het leven kan gaan en zich weet te redden in soms lastige situaties.
 • Begeleiding en aansturen op de verschillende leefgebieden waarin stabiliseren centraal staat. Denk aan de pijlers wonen, financiën, gezondheid, werk, sociale contacten en vrijetijd.
 • Het vergroten van het sociale en individuele welbevinden.

Met dit alles wordt bedoeld dat de zorgvrager bezig is met:

 • Het onderzoeken van hulpvragen en deze om zetten naar doelen en verwerken in een zorgplan.
 • Onder andere het aangaan en onderhouden van contacten met derden, zoals psychiaters, je werkplek alsook de huisarts.
 • Het vergroten van het sociaal netwerk en het onderhouden van onder andere vriendschappelijke als ook familie contacten.
 • Het onderzoeken van een geschikte dagbesteding is voor het traject van de zorgvrager ook van belang om regelmaat en structuur in zijn leven te behouden.
 • Streven naar een duidelijk toekomstperspectief, dit onderzoeken en gezamenlijk stappen hierin ondernemen.

Om dit te bereiken met de zorgvrager hebben wij door onze werkervaring binnen en met verschillende netwerkpartners een grote sociale kaart opgesteld. Zo hebben wij bijvoorbeeld geïnvesteerd in contacten met onder andere sociale werkvoorzieningen, dagbesteding voor ouderen, dagbesteding voor jongeren, zorgboerderijen, begeleiding van jongeren met autisme en ADHD problematiek, Gemeentes, sociale wijkteams, woningcorporaties, bewindvoerders en/ of budgetbeheerders.

De doelgroep en wat wij doen

De dagbesteding is niet geschikt voor ouderen met ernstige geheugenproblematiek en/of met een lichamelijke handicap die door méér dan één verzorgende geholpen moeten worden.